Công Ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long Thông báo về việc thay đổi hình thức thanh toán hóa đơn tiền nước
(05/09/2022 15:25:32)
Công ty cấp nước vĩnh Long sẽ ngưng thu tiền nước trực tiếp tại địa chỉ khách hàng thuộc khu vực Phường 5, Phường 8 và Phường 9, Thành phố Vĩnh Long kể từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 09/2022 (chỉ ghi số và gửi giấy báo hoặc thông báo tiền nước qua tin nhắn điện thoại).